Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 het bestemmingsplan en milieueffectrapportage ‘Bedrijvenpark H2O’ gewijzigd heeft vastgesteld. Ook maken zij bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 voor het ‘Bedrijvenpark H2O’ een exploitatieplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark H2O’

Dit bestemmingsplan betreft het deel van het bedrijvenpark H2O dat op het grondgebied van de gemeente Oldebroek ligt. Voor het deel dat in de gemeente Hattem ligt is een afzonderlijk bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Hattem. Het onderhavige bestemmingsplan wordt begrensd door de A28 aan de noordwestzijde, de A50 aan de noordoostzijde, de gronden achter de Zuiderzeestraatweg aan de zuidoostzijde en het bedrijventerrein Wezep-Noord ten noorden van de kern Wezep aan de westzijde. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een planologisch en juridisch kader voor de vestiging van grootschalige, logistieke en transportbedrijven en ook bedrijven in een hogere milieucategorie.

Milieueffectrapportage

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd. In de MER wordt voor alle milieuaspecten de mogelijke ontwikkeling vergeleken met de referentiesituatie. De milieueffecten van deze mogelijke ontwikkeling worden beschreven, zodat de milieubelangen een volwaardige plek hebben bij de besluitvorming voor deze ruimtelijke ontwikkeling. Het milieueffectrapportage bestaat uit een hoofdrapport met een aanvulling, naar aanleiding van opmerkingen van de commissie MER en voorts in verband met de aansluiting op de A28. De resultaten van de MER zijn beschreven in de toelichting van het bestemmingsplan. Het MER (en de aanvulling) zelf zijn als bijlage bij deze toelichting opgenomen.

Exploitatieplan

Het exploitatieplan geeft aan op welke wijze het nog te ontwikkelen gebied wordt bebouwd met bedrijven en geeft de gemeente een wettelijke basis voor het verhalen van kosten. Het kostenverhaal gaat over de financiële bijdrage die particulieren en bedrijven aan de gemeente betalen voor de aan te leggen en reeds aangelegde infrastructuur (wegen, riolering, groenvoorzieningen, etc.).

Het exploitatieplan hangt samen met het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark H2O’ en gaat zowel over gronden die zijn gelegen in de gemeente Oldebroek als over gronden die zijn gelegen in de gemeente Hattem. Het is dan ook aan te merken als een intergemeentelijk exploitatieplan. Het exploitatieplan betreft het gebied aan weerszijden van de Duurzaamheidstraat in de gemeente Oldebroek en wordt begrensd door de Zuiderzeestraatweg en de spoorweg ‘Hanzelijn’ in de gemeente Hattem.

Stukken inzien

Van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan, het MER en de aanvulling hierop, het exploitatieplan, de raadsbesluiten met bijbehorende stukken, ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. Of u kunt de stukken digitaal inzien:

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, dan wel het - exploitatieplan. Hebt u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan dan wel exploitatieplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste voorzien zijn van de volgende gegevens: Uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan en het exploitatieplan is de crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden tegen de besluiten worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in uw beroepschrift dat de crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.