Ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg 676

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg 676" met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpbesluit met ingang van 17 oktober 2012 ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het plan maakt op de locatie Zuiderzeestraatweg 676 te Hattemerbroek en op een perceel ten westen daarvan de nieuwbouw van vijf woningen mogelijk. Het betreft de bouw van één vrijstaande woning en vier twee-onder-een kapwoningen. Ook krijgt een bestaand monumentaal pand op netgenoemd perceel een woonbestemming. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bestemmingsplan.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen met ingang van 17 oktober 2012 gedurende zes weken (tot en met 27 november 2012) voor een ieder analoog ter inzage:

  • in het gemeentehuis in Oldebroek op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur en iedere woensdag van 17.00 tot 20.00 uur;
  • in het dorpskantoor in Wezep op werkdagen tussen 13.00 - 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 - 20.00 uur.

Digitaal raadpleegbaar

Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.HB104-ON01. De bestanden van het plan kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder "index", "Oldebroek". Via www.oldebroek.nl kan het plan als pdf worden geraadpleegd.

Zienswijze

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over het genoemde ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG in Oldebroek. Ook bestaat voor een ieder de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn zijn of haar zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 0525 - 63 82 00.

Het college van de gemeente Oldebroek, 16 oktober 2012. 

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij het ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg 676.