Verleende omgevingsvergunning Broekeroordsweg 3B 't Loo Oldebroek - fase 2

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij, op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning tweede fase hebben verleend. De omgevingsvergunning tweede fase is verleend voor het onderdeel bouwen (artikel 2.1, lid 1, sub a van de Wabo). Dit voor het bouwen van een overkapping op het adres Broekeroordsweg 3B in ’t Loo Oldebroek (zaaknummers: 0269201700145 / OLO 2832535). Voorafgaand aan de omgevingsvergunning tweede fase is in januari 2019 een omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ verleend.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning tweede fase

De ontwerpbeschikking is op 30 januari 2018 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en de Staatscourant en heeft van 31 januari 2018 tot en met 13 maart 2018 ter inzage gelegen. Er zijn een aantal zienswijzen ontvangen tijdens de inzagetermijn.

Wijzigingen

De omgevingsvergunning tweede fase is ten opzichte van de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning tweede fase gewijzigd en/of aangevuld op een aantal onderdelen.

a. In de bijlage bij de beschikking is onder het kopje 'Ontvankelijkheid' aanvullende tekst toegevoegd. Daarin is genoemd dat voor het bedrijf in 2016 een melding Activiteitenbesluit milieu is ingediend (en nadien ook geaccepteerd), waardoor de aanvraag ontvankelijk is geworden op dat onderdeel. In november 2018 heeft aanvrager voor het veranderen van het bedrijf een nieuwe melding Activiteitenbesluit ingediend.

b. In de bijlage bij de beschikking zijn vier extra voorschriften toegevoegd. Die zijn gerelateerd aan de Wet natuurbescherming. De voorschriften gaan over het volgende. Het is verboden om opzettelijk nesten, holen, plaatsen, etc. van beschermde inheemse diersoorten te beschadigen, te vernielen, te verstoren, etc. Vergunninghouder dient de (bouw)werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels plaats te laten vinden. Indien vergunninghouder wel met de werkzaamheden buiten het broedseizoen wil beginnen, dan gelden daar eisen voor. Daarnaast is een voorschrift over de zorgplicht op grond van Wet natuurbescherming toegevoegd.

c. In de bijlage bij de beschikking zijn extra bouwvoorschriften toegevoegd. Die zijn gerelateerd aan het Bouwbesluit. De voorschriften gaan over het volgende. Vergunninghouder dient, voordat wordt begonnen met de bouw, diverse berekeningen en -tekeningen in te dienen bij de gemeente. Vergunninghouder mag niet eerder beginnen met de werkzaamheden als de benodigde gegevens zijn ingediend, beoordeeld en goedgekeurd door de gemeente dan wel aannemelijk is gemaakt dat deze voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit.

d. In het besluit (onder 'gelet op') en in de bijlage bij de beschikking (onder de kopjes 'overwegingen' en 'historie') zijn onderdelen gewijzigd/geactualiseerd. Het betreffen de onderdelen die over de omgevingsvergunning eerste fase gaan. Die zijn geactualiseerd qua datums en planidentificatie-nummer.

Definitief besluit omgevingsvergunning tweede fase (onderdeel bouwen)

De verleende omgevingsvergunning tweede fase en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 februari 2019 gedurende zes weken (tot en met 19 maart 2019) ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. U kunt ook het definitieve besluit en de bijbehorende stukken online bekijken via de Bijlagen.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning tweede fase. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van eenuitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

  • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
  • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • U belanghebbende bent en u het niet eens bent met de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking.