Ontwerp omgevingsvergunning 't Veld 31 Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om een perceel aan ’t Veld nabij 31 te Wezep met de bestemming Groen te mogen gebruiken als tuin en het bouwen van een blokhut in die bestemming. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201800590.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de afgegeven verklaring van geen bedenkingen (projectafwijkingsbesluit) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Bekijk de bijlagen bij de ontwerp beschikking omgevingsvergunning 't Veld 31 Wezep.

Zienswijze

Iedereen kan van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 schriftelijk en gemotiveerd een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.