Ontwerp omgevingsvergunning Zwarteweg 48 Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo) en brandveilig gebruik (art. 2.1 lid 1 sub d van de Wabo) van een bijgebouw. Dit bijgebouw zal worden gebruikt als Bed & Breakfast waarvoor ook een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 sub c jo. art. 2.12 lid 1 onder a sub 1 van de Wabo) wordt verleend.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Bekijk de bijlagen bij het ontwerp omgevingsvergunning Zwarteweg 48 Oosterwolde.

Zienswijze indienen

Iedereen kan van 3 april 2019 tot en met 14 mei juli 2018 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.
 
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.