Wat heeft de gemeenteraad besloten op 27 september 2018?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 27 september verschillende besluiten genomen.

 • Benoeming en beëdiging raadscommissielid (niet zijnde raadslid).

In de nieuwe raadsperiode maken verschillende fracties ook weer gebruik van raadscommissieleden niet zijnde raadsleden. Zij assisteren bij en maken kennis met het raads- en fractiewerk. Meneer A. Heddema is tot raadscommissielid benoemd en beëdigd. Namens de ABO-fractie zal meneer Heddema deel uit gaan maken van de commissies Ruimtegebruik & Leefomgeving en Samenleving & Bestuur.

Na bespreking

 • Voorstel vaststelling ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan Bedrijvenpark H2O, plandeel Oldebroek.

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (‘H2O’) werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijvenpark H2O. Het nieuwe bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

 • Voorstel vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28.

Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark H2O is het noodzakelijk dat het bedrijvenpark goed bereikbaar is en dat er een goede verkeersontsluiting komt. De gemeenteraad heeft unaniem besloten het bestemmingsplan voor verplaatsing van de op- en afrit op de rijksweg A28 van de huidige locatie naar een locatie nabij de Voskuilerdijk vast te stellen.

 • Eerste Bestuursrapportage 2018.

De bestuursrapportage geeft een toelichting op de uitvoering en gewenste bijstelling van het beleid en geeft de financiële stand van zaken weer van het lopende boekjaar ten opzichte van de begroting. De gemeenteraad heeft unaniem de financiële wijzigingen naar aanleiding van de bestuursrapportage vastgesteld.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking en unaniem genomen volgens de voorstellen van het college. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

De raad heeft besloten:

 • Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 36 vast te stellen.
 • € 2.000.000,- beschikbaar te stellen voor de interne administratieve overboeking van 'erfpachtgronden' vanuit het grondbedrijf 'Wezep-Noord' naar de Algemene Dienst van de gemeente.
 • Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 1 vast te stellen.
 • Het bestedingsplan reserve Volkshuisvesting 2018-2023 vast te stellen.
 • De gewijzigde verordeningen Participatiewet vast te stellen.
 • Ontslag te verlenen aan een lid van de commissie bezwaarschriften.
 • De definitieve jaarrekening 2017 van de gemeente Oldebroek vast te stellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 27 september 2018. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht