Vergaderingen raadscommissies mei 2017

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 16, 17 en 18 mei 2017 bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door informatie te vragen en zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad. Ook zijn de commissies de plek voor overleg tussen gemeenteraad en college van B&W.

Wat staat er op de agenda’s?

Financiën en Bedrijfsvoering, dinsdag 16 mei 2017, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • Raadsvoorstel hergebruik restwarmte CêlaVita voor zwembad De Veldkamp (zogeheten goedkeuring door de raad van een derde betrokken partij).
 • Raadsvoorstel perspectievennota begroting 2018.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 17 mei, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • Raadsvoorstel gemeentelijke vrachtwagenparkeerplaats op locatie Jan Bakker Transport, bedrijvenpark H2O.
 • Consultatie wijziging structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen (park Mulligen en vrijstaand).
 • Consultatie principemedewerking functieverandering VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) naar wonen Duivendansweg 4 in Wezep.
 • Raadsvoorstel afgeven verklaring van geen bedenkingen realisatie hondenopvang op het perceel Zuiderzeestraatweg 337 in Oldebroek.
 • Raadsvoorstel projectplan Oldebroek centrum fase II (beschikbaarstelling krediet).
 • Raadsvoorstel beschikbaarstelling gelden voor aankoop grond ten behoeve van nieuwe aansluiting bedrijvenpark H2O en Wezep op rijksweg A28.
 • Raadsvoorstel perspectievennota voor de begroting 2018.

Zonder bespreking

 • Raadsvoorstel afgeven verklaring van geen bedenkingen verbouwen bijgebouw en wijzigen functie bijgebouw en erf perceel Mheneweg Noord 21 in Oosterwolde.
 • Raadsvoorstel financiële stukken Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV).

Samenleving en Bestuur, donderdag 18 mei, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • College-informatie project haalbaarheid verplaatsing korfbalvereniging Rood Wit.
 • Raadsvoorstel perspectievennota voor de begroting 2018.
 • Raadsvoorstel financiën toekomstvisie onderwijshuisvesting.
 • Raadsvoorstel vaststelling gezondheidsnota ‘Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017 – 2021.
 • Consultatie eigen bijdrage Wmo voor maatwerkvoorzieningen.

De commissies hebben ook een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda ter bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen  en spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.