Vergaderingen raadscommissies februari 2018

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 21 en donderdag 22 februari 2018 bij te wonen.

 De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad en informatie te vragen. De commissies vergaderen in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 21 en 22 februari 2018 bij te wonen.  

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 21 februari, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Raadsvoorstel instemming met uitgangspunten vrachtwagenparkeervoorziening Wezep.
 • Consultatie principemedewerking functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen, Zuiderzeestraatweg 407 in Oldebroek.
 • Consultatie principemedewerking functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen, Feithenhofsweg 15 in Oldebroek.
 • Raadsvoorstel krediet uitbreiding begraafplaats Oosterwolde.
 • College-informatie omgevingsvergunning bouw vrijstaande woning met bijgebouw de Soppeweg 3A in Wezep.
 • College-informatie herinrichting van Asch van Wijcklaan, Oldebroek.
 • Raadsvoorstel uitbreiding Startersleningen in kader van duurzaamheid.
 • Raadsvoorstel onderzoek uitvoering gemeentelijke organisatie klimaatneutraal in 2025.

Samenleving en Bestuur, donderdag 22 februari, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • College-informatie politiejaarcijfers 2017 en uitvoering Integraal Veiligheidsplan.
 • Raadsvoorstel vervangende nieuwbouw basisschool De Rank (Wezep-Noord).
 • Initiatiefvoorstel CDA subsidiëring muziekonderwijs.
 • Rekenkamerrapport onderzoek monitoring en sturing op Jeugdhulp.

Zonder bespreking

 • Herbenoeming leden commissie bezwaarschriften.

De commissies hebben ook een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen verder toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00.

Uitgelicht