Vergadering raadsbrede commissie 11 april 2018

Deze raadsbrede commissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad van 19 april voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad en informatie te vragen. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 11 april 2018 bij te wonen.

Wat staat er op de agenda?

Ter bespreking

  • Voorstel compensatie precariobelasting.
  • Voorstel bijdrage in kosten herstructurering Spoorlaan Wezep.
  • Voorstel beschikbaarstelling financiële middelen voor interne overboeking van erfpachtgronden  vanuit Grondbedrijf naar de Algemene Dienst in kader van bedrijfsverplaatsing Timbergroup uit Oldebroek naar bedrijventerrein Hattemerbroek (deel Oldebroek).
  • Voorstel oprichting en deelname in Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken.

Zonder bespreking

  • Voorstel vaststelling ontwerpbestemmingsplan Noordeinde, Zomerdijk 88.
  • Voorstel instemming met afwijking rooster van aftreden Adviesraad Sociaal Domein.
  • Voorstel afgeven verklaring van geen bedenkingen bouw twee seniorenwoningen op een perceel aan de Bovenheigraaf in Wezep.
  • Voorstel vaststelling Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2018.
  • Voorstel bekrachtiging opgelegde geheimhouding Meerjaren Programma Grondbedrijf 2018.

De commissie heeft ook een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Het is mogelijk dat onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking worden geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen verder toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Uitgelicht