Raadsvergadering donderdag 20 april 2017

Donderdag 20 april 2017 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek.

De raadsvergadering begint dit keer om 16.00 uur ‘s middags en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare delen van de vergadering bij te wonen.

Wat staat op de agenda?

16.00 – 17.30 uur: gesprek met de commissaris van de Koning de heer C.G.A. Cornielje

 • In het kader van het werkbezoek van de commissaris van de Koning is er in de vorm van een openbare bijzondere raadsvergadering ook een gesprek van de commissaris met de gemeenteraad. De volgende thema’s komen aan de orde:
  • Integriteit / weerbare overheid
  • Sterk bestuur: intergemeentelijke en regionale samenwerking
  • Sterk bestuur: staat van de lokale democratie – burgerinitiatieven
  • Vernieuwd Perspectief voor bedrijvenpark H2O, met name het bestuurlijke overlegtraject.

19.30 uur, gewone openbare raadsvergadering

 • Herbenoemingsprocedure burgemeester mr. A. Hoogendoorn.

Het raadsdeel van de herbenoemingsprocedure is afgerond. De voorzitter van de commissie herbenoeming burgemeester doet naar aanleiding daarvan een mededeling.

Ter bespreking

 • Oprichten gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-dienst).

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken in de praktijk al een aantal jaren samen op het gebied van informatisering en automatisering (i-dienst). Nu is er de wens om deze samenwerking per 1 juli 2017 meer formeel te maken en vooral juridisch beter te regelen. Daarom wordt een zogeheten bedrijfsvoeringsorganisatie voorgesteld, een vorm van gemeenschappelijke regeling. De raad moet daarvoor toestemming geven.

 • Project M2A i-dienst (aanbesteding software).

Het is om diverse redenen nodig gebleken om de computerprogramma’s die in gebruik zijn bij de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek te vernieuwen tegen gunstiger voorwaarden en met een hogere kwaliteit. Daarvoor is een financiële investering nodig, waarvoor de raad wordt voorgesteld om de begroting aan te passen. Voor Oldebroek gaat het om een investering van € 520.000,-.

 • Meerjaren Programma Grondbedrijf, inclusief Kwalitatief Woningbouw Programma 2017.

In het kader van de risicobeheersing stelt de gemeente jaarlijks een Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) op. Het MPG betreft de gronden van de gemeente voor woningbouw en bedrijven. Uit dit MPG volgen allerlei door de gemeenteraad te nemen financiële besluiten over winst- en verliesnemingen, beschikbaarstelling van budgetten en het bepalen van de risicoreserve.

Zonder bespreking

 • Beschikbaar stellen investeringskrediet van € 63.000,- voor speelplekken en instemmen met het beleids- en beheerplan Spelen.
 • Intrekken verordening tegemoetkoming kosten binnengemeentelijke bedrijfsverplaatsing.
 • Vaststellen gewijzigde verordening Startersleningen en beschikbaar stellen budget van maximaal € 850.000,-.
 • Vaststellen archeologiebeleid gemeente Oldebroek.
 • Overhevelen begrotingsbudgetten van 2016 naar 2017.
 • Vaststellen gewijzigde verordeningen precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op de startpagina van www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live beluisteren raadsvergadering’.  Klikt u daarop dan komt u direct in het scherm van de geluidsuitzending.

Om 16.00 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. De uitzending wordt vervolgd om 19.30 uur. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te beluisteren (zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad - gemeenteraad - raadsvergaderingen beluisteren).

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, de griffier van de gemeenteraad, tel. 14 0525.